ยุทธศาสตร์โครงการ

• วิสัยทัศน์ •

การบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ

 

• พันธกิจ •

1. เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการน้ำตามศักยภาพของแหล่งน้ำให้เพียงพอ

2. จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน

3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ

4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

 

• เป้าประสงค์ •

1. ผลักดันให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตร

2. เกษตรกรได้รับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ •

1. การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

 

• กลยุทธ์ •

1. การพัฒนาประสิทธิภาพโครงการชลประทาน

2. การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

3. การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกระบวนการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

นายชานนท์ เสือพิทักษ์
ผอ.คบ.กระเสียว