ปี 2547 2548 2549  2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ปริมาณน้ำฝนเดือน กรกฎาคม...ปี 2563

1068.9 ks1 ks2 ks3 ks4 ks5 ks6 ks7 ks8 ks9 ks10 ks11 ks12 ks13
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 0 0 0
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          
26                          
27                          
28                          
29                          
30                          
31                          
รวมทั้งเดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 0 0 0
รวมทั้งปี 311.0 296.5 245.5 347.5 204.5 326.5 177.8 159.9 137.0 240.5 155.0 145.3 176.0

กลับหน้าหลัก