ระดับน้ำตามอาคารชลประทานต่างๆในเขตส่งน้ำของโครงการฯ

ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

คลองส่งน้ำ เหนือน้ำ ม.(รทก) ท้ายน้ำ ม.(รทก) เปิดบาน(เมตร) ลบ.ม./วินาที
OUTLET 80.880 - 0.01 0.21
ปตร 34.18 - ปิด -
1 34.18   ปิด  
1-1        
1-1        
2-1        
1 34.18   ปิด  
1-1        
1-1-1        
         

ข้อมูล ปัจจุบันปรับปรุง 9.30 น. (ทุกวันที่มีการส่งน้ำ)

กลับหน้าหลัก