ระดับน้ำตามอาคารชลประทานต่างๆในเขตส่งน้ำของโครงการฯ

ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

คลองส่งน้ำ เหนือน้ำ ม.(รทก) ท้ายน้ำ ม.(รทก) เปิดบาน(เมตร) ลบ.ม./วินาที
OUTLET 80.100 - 0.02 0.42
ปตร 33.60 - ปิด -
1 33.60   ปิด  
1-1        
1-1        
2-1        
1 33.60   ปิด  
1-1        
1-1-1        
         

ข้อมูล ปัจจุบันปรับปรุง 9.30 น. (ทุกวันที่มีการส่งน้ำ)

กลับหน้าหลัก