คณะกรรมการจัดการชลประทาน
( Joint Management Committee for Irrigation: JMC )

                                              

                  บทบาทและหน้าที่

                        คณะกรรมการจัดการชลประทานที่จัดตั้งขึ้นนี้มีความมุ่งหมายให้ทำหน้าที่การบริหารจัดการ อันได้แก่ ตัดสินใจ กำกับ ดูแล และสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการชลประทานดังนี้

                 1  การจัดสรรน้ำหรือส่งน้ำ อันได้แก่ การกำหนดฤดูกาล/ปฏิทินการส่งน้ำ พื้นที่ส่งน้ำ วิธีการส่งน้ำและแผนการส่งน้ำ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้การแพร่กระจายน้ำตรงต่อความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและประหยัด

                2  การบำรุงรักษาระบบชลประทาน อันได้แก่ กำหนดปฏิทินการบำรุงรักษา วิธีการบำรุงรักษา และแผนการบำรุงรักษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีการบำรุงรักษาระบบชลประทาน จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีและยาวนาน

                3  การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ การส่งเสริมการผลิตเกษตร สินเชื่อเกษตรการตลาดสินค้าเกษตรและอื่น ๆ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทานมีผลตอบแทนสูงสุด                    

 

 คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 

                มีหน้าที่ดังนี้

                 1. บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำกระเสียวจนถึงระดับแปลงนา

                 2. ประชาสัมพันธ์งานข้อมูลข่าวสารชลประทานและผลการประชุมคณะกรรมการฯ

                 3. กำหนดแผนการส่งน้ำ

 

 

 
 

 
 

 

 

กลับหน้าหลัก