ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำการส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดำเนินการอนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ ในเขตพื้นที่โครงการ งานด้านเกษตรชลประทานติดต่อประสานงานกับ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืชการสำรวจเพื่อเก็บสถิติ ในด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานเล็ก และดำเนินการ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิต ในด้าน การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย