อัตรากำลังฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3


นายสุชาติ โพธิ์เจริญ
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3


นายอานนท์  ศรีโมรา
พ.ส่งน้ำโซนที่ 1,2


นายภาคภูมิ  อู่สุวรรณ

พ. ส่งน้ำโซนที่ 3,4


นายสุคิด  นามเหลา

พ.ส่งน้ำโซนที่ 10


นายประทีป ธูปแจ้ง

พ.ส่งน้ำโซนที่


 

นายบุญชู เสือสกุล

พนักงานพิมพ์ ส2

ปฎิบัติหน้าที่ พ.ส่งน้ำโซน 1,2นายประทีป  ธูปแจ้ง ผู้รักษาอาคารชลประทาน

 

 

 

 

นายเรวัฒน์ โพธิ์รัง

นายช่างชลประทาน

   

กลับหน้าหลัก