อัตรากำลัง

 

 

 

นายอุดมพร ผาสุข

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

 

นายสมัย ศรีเดช

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

อัตรากำลัง>>

นายภูวเมศฐ์ อัศวมงคลพงษ์

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

อัตรากำลัง>>

 

างรัชดา ดอกตาลยงค์ 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

อัตรากำลัง>>

นายประหยัด เสียพลี

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

อัตรากำลัง>>

 

นางสาวจีรานนุช ทองเกษม

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

อัตรากำลัง>>

นายคุณากร กลับคง

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

อัตรากำลัง>>2

 

นายสุชาติ โพธิ์เจริญ

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3

อัตรากำลัง>>

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

 
นายอุดมพร ผาสุข
ผอ.คบ.กระเสียว