ทำเนียบผู้บริหารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

 

1. นายอนันต์       ไตรสารศรี

           ตุลาคม 2523  –  มกราคม 2532

 

2. นายวิชา       ชลเกตุ

       มกราคม 2532  –  มิถุนายน 2534

 

3. นายอวยพร       อรรถยุกติ

       มิถุนายน 2534  –  กันยายน 2535

 

4. นายเกียรติศักดิ์       ทองประเสริฐ

       กันยายน 2535  –  มกราคม 2538

 

5. นายทองทศ       นกจันทร์

       มกราคม 2538  –  ธันวาคม 2549

 

6. ม.ล.อนุมาศ       ทองแถม

       ธันวาคม 2549  –  พฤศจิกายน 2552

 

7. นายเกิดชัย       ธัญญวัฒนกุล

       พฤศจิกายน 2552  –  ธันวาคม 2552

 

8. นายศุภกฤษ       พัฒนศิริ

       ธันวาคม 2552  –  ตุลาคม 2556

 

9. นายชานนท์       เสือพิทักษ์

       ตุลาคม 2556  –  ปัจจุบัน

 

 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

นายชานนท์ เสือพิทักษ์
ผอ.คบ.กระเสียว