ฝ่ายช่างกล

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องใช้เครื่องมือ สื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมืออื่น ๆ ในเขตพื้นที่โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย