อัตรากำลังฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางรัชดา ดอกตาลยงค์ 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางรัชดา ดอกตาลยงค์ 
หัวหน้าหน่วยรักษาบริเวณ

นางรัชดา ดอกตาลยงค์
หัวหน้าหน่วยการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสวก สุดเสนาะ
ยาม

 

 

 

นายสันติ หมั่นกิจการ
ยาม

 

 

นางวิลาวัลย์ ภู่เงิน
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1

กลับหน้าหลัก