ประกาศโครงการ ปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1.โครงการ จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น UMK435T หมายเลขเครื่อง GCAMT-3181000 รวม 5 รายการ

****ดาวโหลดเอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**** (16 พฤษภาคม 2561)

****ประกาศผู้ชนะ งานจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น UMK435T หมายเลขเครื่อง GCAMT-3181000 รวม 5 รายการ*** (16 พฤษภาคม 2561)

-------------------------------------------------------------------------

2.โครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 และอื่นๆ รวม 61 รายการงาน ปรับปรุงท่อลอดถนน ร.1 ซ้าย ห้วยกระจี กม.1+700

****ดาวโหลดเอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**** (16 พฤษภาคม 2561)

-------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศโครงการ ปี 2560

1.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรม

งานปรับปรุงถนนพร้อมเส้นทางจักรยาน (22 มีนาคม 2560) ****ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดงานประกวดราคา****

-------------------------------------------------------------------------

2. ร่างเอกสารประกวดรคาจ้างก่อสร้าง โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเซื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรม

งานก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์และจุดบริการนักท่องเที่ยว(23 มีนาคม 2560) ****ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดงานประกวดราคา****

-------------------------------------------------------------------------

3. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรม

งานปรับปรุงภูมิทัศนัโดยรอบโครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษากระเสียว(23 มีนาคม 2560) ****ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดงานประกวดราคา****

-------------------------------------------------------------------------

4. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรม

งานก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 (29 มิถุนายน 2560) ****ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดงานประกวดราคา****

-------------------------------------------------------------------------

5. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรม

งานปรับปรุงพลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (5 เมษายน 2560)****ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดงานประกวดราคา****