ผังรายการออกอากาศ

  • ปริมาณน้ำเขื่อน รายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนรายวัน ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ส่งน้ำให้เกษตรวันละกี่ลุกบาศก์เมตร เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หรือว่าอยู่ช่วงของการหยุดการส่งน้ำตามมติของคณะกรรมาการจัดการชลประทานโครงการกระเสียว( JMC )ในแต่ละฤดูกาล                                   

                 

  • ปริมาณน้ำฝน ในช่วงของฤดูฝน รายงานปริมาณน้ำฝนทั้ง 13 สถานี ให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปทราบ ว่าในแต่ละ สถานี มีปริมาณน้ำฝนตกวัดได้เท่าไหร่ เสริมข้อมูลวิธีการวัดปริมาณน้ำ เครื่องมือวัดน้ำฝนที่โครงการฯกระเสียวใช้ การแบ่ง ช่วงของปริมาณน้ำฝนที่ตก เล็กน้อย  ปานกลาง หนัก คือแบบใด  ฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนตกในช่วง 0 – 35 มม. ฝนตกปานกลางในช่วง 35- 90 และฝนตกหนักคือในช่วง 90 มม. ขึ้นไป การเรียกชื่อ พายุ ความเร็วลม ว่าเป้นอย่างไร เช่น มีพายุความเร็วลม 0 - 63 กม./ ชม.เรียกว่าพายุดีเปรสชั่นเหมือนกันหมด พายุความเร็วลม 63 – 118 กม./ชม. เรียกว่าพายุโซนร้อนจะมีชื่อเรียก ตามที่แต่ประประเทศที่อยู่ในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งชื่อ เช่น พายุโซนร้อน ทุเรียน ช้างสาร ด่อมเร่ย เป็นต้น และ พายุที่มีความเร็วลม 118 กม./ชม. ขึ้นไปเรียกพายุไต้ฝุ่น จะมีชื่อเรียกเดียวกันกับพี่ยุโซนร้อนเพียงแต่กลังแรงลมมากกว่า และพายุที่มีความเร็วลม 118 กม./ชม.ขึ้นไป ถ้าเกิดที่มหาสมุทรอินเดีย เรียกว่าพายุไซโครน ถ้าเกิดแถวบริเวณอ่าวเม็กซิโกเรียกว่าพายุ เฮอริเครน ซึ่งเป็นพายุที่เกิดขึ้นในทะเล ส่วนพายุที่เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินเรียกพายุ ทอนาโด
  • ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง ในการจัดรายการจะต้องรายงานปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำกระเสียวด้วยว่าไหลลงอ่างฯเท่าไหร่ โดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนซึ่งจะทำให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารปริมาณน้ำในอ่างได้ว่า มีปริมาณน้ำเท่าไหร่ น้ำไหลลงอ่างฯและส่งน้ำให้เกษตรกรจำนวนเท่าใด ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะสร้างความเชื่อมั่นของเกษตรกรกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

 

  • ข้อมูลทางด้านการเกษตร นอกจากที่จะรายงานข้อมูลปริมาณน้ำต่างๆแล้ว การจัดรายวิทยุของโครงการฯกระเสียว ก็จะรายงานข้อมูลทางด้านการเกษตรในเขตที่รับผิดชอบ ว่าฤดูกาลนี้ มีการเพาะปลูกอะไรบ้างและกี่ไร่ เช่น ปลุกข้าวกี่ไร่ อ้อยกี่ไร่ ไม้ผลบ่อปลากี่ไร่ หรืออยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะรายงานให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปรับทราบ
  •  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเกษตร นอกจากการรายข้อมูลที่เกี่ยวกับเขื่อนโดยตรงแล้วนั้นอาจมีการสอดแทรกสาระความรู้ หรือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและชุมชน เช่นเรื่องเกษตรอินทรีย์ การเรียน การทำว่าจะเรียนรู้ได้จากที่ใด เพราะในเขตรับผิดชอบของโครงการฯกระเสียวมีศูนย์เรียนรู้เกษตร อินทรีย์ บ้านหนองกระโดนมนซึ่งใช้น้ำจากคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1ขวา ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่เรียนรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการน้ำโดยให้เกษตรกรมีส่วนรวม ไปด้วย และการรายงานแผนงานของโครงการฯกระเสียวในส่วนที่จะมาการจัดให้ความรู้อบรมเกษตรกร ประจำปี ประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มบริหารต่างๆ เช่น กลุ่มบริหารใดจะจัดประชุม วันใด เวลาใด สถานที่ใดก็จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มบริหารนั้นรับทราบเพื่อจะได้ร่วมเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

   

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 
ผคบ.กระเสียว