โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
การเรียนรู้โครงการชลประทานและระบบชลประทานของผู้นำชุมชนและผู้นำเกษตรกร
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน - ลำแชะ
18 กุมภาพันธ์ 2559

....เก็บตก.....