************ เวปไซต์กำลังปรับปรุง ************

ระบบ eOffice

สถิติผู้เยี่ยมชม

free hit counter
เริ่มนับ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553

ผังรายการ

รายการวิทยุ
โครงการฯกระเสียว
พบเกษตรกร

โดย .. DJ ฉีก

วันจันทร์ ที่ FM 103.5 MHz คลื่นฟ้าคราม ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 12.00 ถึง 13.00 น. วันศุกร์ ที่ FM 91.50 MHz วิทยุท้องถิ่นด่านช้าง ดำบล หนองมะค่าโมง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 10.00 ถึง 11.00 น. วันศุกร์ ที่ FM 107.75 MHz ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 13.00 ถึง 15.00 น.

ระดับน้ำในอ่างน้ำ

วิสัยทัศน์ : " กรมชลประทาน เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในระดับ 1 ใน 10 ของโลก"
 

น้ำในอ่าง

ล้าน ลบ.ม.

น้ำที่ปล่อย

( ลบ.ม./วิ)

น้ำไหลเข้าอ่าง

ล้าน ลบ.ม./วัน

ระดับน้ำ ม.(ร.ท.ก.)

57.518

0.20 0.05 79.518


5 สิงหาคม 2563

ปริมาณน้ำฝน 13 สถานี

สอบถามปริมาณน้ำ โทร 0-3559-5120 ต่อ 16

ks1= 10.0 มม.

ประกาศโครงการ งานประกวดราคา

ข่าวโครงการฯ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ รางวัลคุณภาพการให้การบริการประชาชนขององค์การสหประชาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 ประเภท การสร้างวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ผลการตรวจคุณภาพน้ำ

แสดงข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำกระเสียว และส่วนอื่นๆ โดยแสดงค่าอุณหภูมิ, pH, EU/m และ Do%   รายละเอียด>>

ระดับน้ำอาคารชลประทาน

ระดับน้ำตามอาคารชลประทานต่างๆในเขตส่งน้ำของโครงการฯ   รายละเอียด>>

 

กิจกรรม!ประชาสัมพันธ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตรวจเยี่ยมงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการฯ กระเสียว (JMC) ศึกษาดูงานโครงการฯ มูลบน - ลำแซะ 18 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระะนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559


1 -2 สิงหาคม 2554

0718

ดูรูปภาพทั้งหมด

23 มิถุนายน 2554

ดูรูปภาพทั้งหมด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะกรรมการ JMC

1 - 2 สิงหาคม 2554

ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

ภาพรับรางวัลอันดับ 2 รางวัลคุณภาพการให้การบริการประชาชน

ขององค์การสหประชาชาติ ประจำปี 2554

หมวดที่ 3

การสร้างนวัตกรรมเพือ่การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

นายอุดมพร ผาสุข
ผคบ.กระเสียว