ฝ่ายวิศวกรรม

บทบาทหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรมควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณา ความเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการได้แก่งานปรับปรุง ระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำและ คลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการพิจารณาสำรวจออกแบบออกแบบ งานปรับปรุงโครงการเบื้่องต้น เก็บรวมรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำรายงาน สภาพงานวิศวกรรมของเขื่อนรวมทั้งตรวจสอบติดตามประเมินงานเพื่อนำมา วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอ สำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย